Privacy Statement


Teneinde de Accountantskantoor HUT internetsite en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Accountantskantoor HUT in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Accountantskantoor HUT voor welke doeleinden gebruikt en wat Accountantskantoor HUT doet om uw privacy te beschermen. Accountantskantoor HUT adviseert u voor het gebruik van de Accountantskantoor HUT internetsite hiervan kennis te nemen.

Daarnaast is op de Accountantskantoor HUT internetsite de bovenstaande disclaimer van toepassing. Accountantskantoor HUT adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de Accountantskantoor HUT internetsite kennis te nemen.

Wie verwerkt persoonsgegevens

Accountantskantoor HUT is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Accountantskantoor HUT internetsite.

Accountantskantoor HUT zal zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten de Accountantskantoor HUT-organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u gebruik maakt van het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie, het stellen van vragen of opmerkingen en/of andere diensten binnen de Accountantskantoor HUT internetsite (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Accountantskantoor HUT verwerkt deze gegevens teneinde:

 • de Accountantskantoor HUT internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
 • de Diensten die via de Accountantskantoor HUT internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
 • de dienstverlening van Accountantskantoor HUT, al dan niet via de Accountantskantoor HUT internetsite te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen de Accountantskantoor HUT internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Accountantskantoor HUT uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

Accountantskantoor HUT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Gebruik van cookies en logbestanden

Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de Accountantskantoor HUT internetsite bent. Accountantskantoor HUT gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de Accountantskantoor HUT internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Accountantskantoor HUT kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de Accountantskantoor HUT internetsite.

De Accountantskantoor HUT internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de Accountantskantoor HUT internetsite. Accountantskantoor HUT houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de Accountantskantoor HUT internetsite.

Beveiliging

Accountantskantoor HUT heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Accountantskantoor HUT toegang hebben tot uw gegevens zijn - onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels - gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden

Accountantskantoor HUT kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Accountantskantoor HUT is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Accountantskantoor HUT raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Accountantskantoor HUT Internetsite, kunt u contact opnemen via e-mail.

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)

Accountantskantoor Hut hanteert de VGBA, een versie daarvan is te downloaden via deze link. U kunt ook kosteloos een exemplaar bij ons op kantoor opvragen.

 

Klachtenregeling

Doel van de klachtenregeling

Het doel van onze klachtenregeling is:

 • Om klachten van klanten naar ieders tevredenheid op te lossen;
 • Om van de klachten te leren en zo nodig wijzigingen aan te brengen in ons interne beheersingsysteem.
Hoe dient u uw klacht in:

Mondeling: Bij één van onze medewerkers.
E-mail: info@accountantskantoorhut.nl (uw e-mail wordt altijd vertrouwelijk behandeld).
Schriftelijk: aan de compliance officer, (t.a.v. dhr. K. van Osch). 

Wat meldt u bij het indienen van een klacht?

Vermeld bij de klacht (indien van toepassing) de volgende gegevens:

 • uw eigen naam, bedrijfsnaam,
 • adres,
 • het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent;
 • uw e-mailadres;
 • een duidelijke omschrijving van de klacht;
 • de naam van de medewerker tegen wie de klacht is gericht;
 • de reden waarom u de klacht indient;
 • omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht.
Wij behandelen uw klacht/opmerking op de onderstaande wijze
 • Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht zullen wij: òf telefonisch of schriftelijk reageren om de klacht af te handelen, òf de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen;
 • Als wij in eerste instantie volstonden met een bevestiging van ontvangst van uw klacht, zullen wij binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht uw klacht afhandelen;
 • Wij zullen bij een reactie op uw klacht aangeven met wie u te maken heeft;
 • Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht zullen wij u aangeven op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden. Als u van mening bent dat uw klacht niet volgens de bovengenoemde werkwijze is behandeld, of is de klacht naar uw oordeel nog steeds niet bevredigend afgehandeld, dan kunt u dat kenbaar maken door een een brief te sturen naar ons postadres (ter attentie van K. van Osch).

 U kunt op elk moment in deze procedure uw klacht intrekken. Deze procedure stopt dan direct. 

 

Klokkenluidersregeling


Artikel 1 Definities

Het kantoor; Accountantskantoor Hut B.V.
De melder: degene die, al dan niet in dienst van het kantoor, werkzaamheden verricht voor het kantoor en een misstand onder deze regeling meldt.
De werknemer: een melder die in dienst is van het kantoor.
Leidinggevende: degene die leiding geeft aan de werknemer.
Compliance Officer: de door het bestuur van het kantoor hiertoe aangestelde persoon. Per 1-1-2015 is dit de heer K. van Osch AA.
Directie: de directie van het kantoor belast met de naleving en uitvoering van de regelgeving.
Een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot het kantoor en/of haar medewerkers, in verband met:

 • een (dreigend) strafbaar feit;
 • een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
 • een (dreiging) van bewust onjuist informeren;
 • een (dreigende) schending van binnen het kantoor geldende (gedrags-)regels of
 • (een dreiging van) het vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten.

Artikel 2 Procedure

 1. De Melder meldt een misstand bij de Compliance Officer via e-mail. De Melder kan gelijktijdig ook een melding doen aan zijn leidinggevende. Indien de Misstand betrekking heeft op de Compliance Officer, dan kan de Misstand worden gemeld bij een andere beleidsbepaler. Deze beleidsbepaler zal vervolgens handelen conform onderstaande bepalingen.
 2. De Compliance Officer legt de melding vast en bevestigt binnen vijf werkdagen aan Melder dat de melding is ontvangen. De Compliance Officer stelt de directie direct op de hoogte van de melding, tenzij de Misstand een lid van de directie betreft (zie lid 5).
 3. Compliance Officer waarborgt te allen tijde de anonimiteit van de Melder, tenzij de Melder schriftelijk de Compliance Officer van deze verplichting ontheft.
 4. Direct na ontvangst zal de directie een onderzoek naar de Misstand (laten) starten.
 5. Indien de Misstand een lid van de directie betreft zal de Compliance Officer zelf een onderzoek naar de Misstand (laten) starten.

Artikel 3 Termijnen

 1. Binnen een periode van acht weken van het moment van registratie van de melding overeenkomstig artikel 2 lid 2, wordt de Compliance Officer door of namens de directie schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van de directie omtrent de Misstand evenals van de te nemen of reeds genomen maatregelen.
 2. Indien het niet mogelijk is om het standpunt binnen de in het eerste lid genoemde termijn te geven, zal de directie de Compliance Officer hiervan tijdig in kennis stellen en de termijn noemen waarin alsnog een standpunt zal worden gegeven.
 3. In geval van artikel 2 lid 5 zal de Compliance Officer zelf een standpunt (laten) formuleren.
 4. De Compliance Officer stelt de Melder direct van het standpunt op de hoogte.

Artikel 4 Rechtsbescherming

De directie (of de Compliance Officer) zorgt dat de Melder die te goeder trouw en volgens onderhavige regeling een melding van een Misstand heeft gedaan, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld.
Indien een Melder de melding op andere wijze dan overeenkomstig onderhavige regeling heeft gedaan dan wel rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan hem dat mogelijk worden aangerekend.

Artikel 5 Werking en publicatie

Deze klokkenluidersregeling wordt gepubliceerd op de website van Accountantskantoor HUT BV in treedt in werking op publicatiedatum: 15 maart 2007 (nadien inhoudelijk gewijzigd).